એપેન્ડિસાઈટીસ

એપેન્ડિસાઈટીસ એપેન્ડીક્ષ (આંતરપૃચ્છ) ના સોજો (બળતરાં) થવાથી થાય છે. એપેન્ડીક્ષ એ નાની ટ્યુબ જેવું હોય છે જે મોટા આંતરડા સાથે જોડાયેલું હોય છે. એપેન્ડીક્ષના કારણે તેની સ્થિતિ અંદરની બાજુ અવરોધરૂપ બને છે.આ અવરોધના કારણે બળતરાં અને વધારે પ્રમાણમાં દબાણ ઉદભવે છે.એપેન્ડિસાઈટીસ કોઈ પણ ઉમરે થઈ શકે છે,પરંતુ તે બાલ્યાવસ્થા અને કિશોરાવસ્થા દરમ્યાન વધુ સામાન્ય છે.

સંદર્ભો: http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Appendicitis

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000256.htm

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/appendicitis.html

http://www.nhs.uk/Conditions/Appendicitis/Pages/Introduction.aspx

 

તેનું મુખ્ય લક્ષણ પેટનો દુઃખાવો છે.આરંભ તે નીરસ હોય છે પરંતુ સમય જતાં તે ખરાબ થઈ શકે છે.

તેના અન્ય લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે:

  • પેટની અંદર સોજો
  • ભૂખ મરી જવી
  • ઉલટી અને ઉબકાં થવાં
  • કબજિયાત અથવા ઝાડા થવાં
  • ગેસ નીકળવામાં તકલીફ થવી
  • ધીમો તાવ આવવો  

સંદર્ભો: http://www.nlm.nih.gov

તીવ્ર એપેન્ડિસાઈટીસનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.તેમ છતાં આત્રપૃચ્છ અંદરની બાજુ જોડાયેલું હોય છે.

સંદર્ભ :  http://www.nhs.uk

શારીરિક તપાસ અને લક્ષણોની સાવચેતીપૂર્ણ વિચારણા કરીને સંપૂર્ણ નિદાન કરવામાં આવે છે.જો નિદાન સ્પષ્ટ ન થાય તો,લેબોરેટરી પરિક્ષણો અને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ અથવા સીટી સ્કેન કરી શકાય છે.

સંદર્ભો: http://www.nlm.nih.gov

સામાન્ય રીતે એપેન્ડીક્ષને શસ્ત્રક્રિયા કરીને દુર કરવામાં આવે છે.આ પ્રક્રિયાને એપેન્ડિકેટોમિની અથવા એપેન્ડીકેટોમી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એપેન્ડીક્ષને લેપ્રોસ્કોપિલ (કિહોલ) નો ઉપયોગ કરીને દુર કરવામાં આવે છે.આ પ્રક્રિયામાં,પેટમાં એક નાનો ચીરો (કાપો) કરવામાં આવે છે.જેની અંદર એક પાતળા સાધનને (લેપ્રોસ્કોપ) દાખલ કરવામાં આવે છે.આ સાધન પેટના ચીરાંની આવશ્યકતાને પૂરી કરે છે.

સંદર્ભો :  http://www.nlm.nih.gov

http://www.nlm.nih.gov

  • PUBLISHED DATE : Nov 23, 2015
  • PUBLISHED BY : Zahid
  • CREATED / VALIDATED BY : Jitendra Makwana
  • LAST UPDATED ON : Nov 23, 2015

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.