ਅਪੈੱਨਡਅਸਾਇਟਿਸ

ਅਨੁਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੈੱਨਡਅਸਾਇਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਨੁਬੰਧ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ| ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਣ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਅਪੈੱਨਡਅਸਾਇਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਰੋਗ ਹੈ|

 ਹਵਾਲੇ:

 http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Appendicitis

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000256.htm

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/appendicitis.html

http://www.nhs.uk/Conditions/Appendicitis/Pages/Introduction.aspx

 

 

ਅਪੈੱਨਡਅਸਾਇਟਿਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਾਇਆ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਪੈੱਨਡਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ| ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

References: http://www.nhs.uk

ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਜਾਂ ਸੀ.ਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਹਵਾਲੇ: http://www.nlm.nih.gov

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੈੱਨਡਅਸਾਇਟਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪੈੱਨਡਾਇਸੇਕਟਮੀ ਜਾਂ ਅਪੈੱਨਡੀਸੇਕਟਮੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਪੈੱਨਡਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈਪਅਰੌਸਕਅਪੀ (ਕੀਹੌਲ) ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਜਨ ਇਸ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ (ਲੈਪਅਰੌਸਕੋਪ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਚੀਰੇ (ਕੱਟ) ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੇ ਚੀਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ|

ਹਵਾਲੇ: http://www.nlm.nih.gov

http://www.nlm.nih.gov

 

  • PUBLISHED DATE : Dec 10, 2015
  • PUBLISHED BY : Zahid
  • CREATED / VALIDATED BY : Dr. Manisha Batra
  • LAST UPDATED ON : Dec 10, 2015

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.