வெள்ளெழுத்து

வெள்ளெழுத்து என்பது படிப்படியான, வயதுடன் சம்பந்தப்பட்ட இணக்கவீச்சு (accommodative amplitude) இழப்பாகும். இது வாழ்வின் ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே தொடங்கும். 50 வயதுகளில் முழுப்பார்வை இழப்பு ஏற்படும். பிரஸ்பயோப்பியா (presbyopia) என்ற சொல் இரு கிரேக்கச் சொற்களில் இருந்து உருவானது: பிரஸ்பஸ் (presbus =முதியவர்) மற்றும் ஆப்ஸ்  (ops= கண்).

இணக்கம் என்பது கண்ணின் குவியப் புள்ளி, தொலைவில் இருந்து அருகில் உள்ள பொருளில் குவிவதற்கு அனுமதிக்கும் கண்ணின் ஒளித்திறனின் ஓர் இயங்கும், ஒளியியல் மாற்றம். கண்ணின் ஒளியியல் அமைப்பின் விலகல் திறனை அதிகரிக்க வைக்கும் ஆற்றலே இணக்கம். அருகில் உள்ள பொருட்களின் தெளிவான பிம்பத்தை உருவாக்க அது ஏற்படுகிறது. இணக்கம் ஏற்படுத்துவதற்காகப் பிசிர்ப்பொருட்கள் சுருங்குகின்றன; வில்லை நுண்மண்டலங்கள் தளர்வடைகின்றன; படிக வில்லை அதிகக் கோள வடிவை அடைகிறது; இதனால் விலகல் திறன் அதிகரிக்கிறது. வெள்ளெழுத்தைத் தவிர இணக்கத்தைப் பாதிக்கும் வேறு கோளாறுகள் மிக அரிதே. காரணம் எதுவாக இருந்தாலும், அது அருகில் உள்ள பொருட்களுக்கு மங்கல் தோற்றத்தை அளிக்கிறது; மேலும் நீண்ட நேரம் கண் அருகில் நோக்கி வேலை செய்யும் போது பாதிப்பு அடைகிறது.

இணக்கம் அற்ற ஒரு விலகல் பிழை இல்லாத கண்ணில், கண்ணின் ஒளியியல் முடிவிலியில் (கண்ணில் இருந்து 6 மீட்டர்கள்) அல்லது அதற்கும் அப்பால்  இருக்கும் தூரப் பொருட்கள் விழித்திரையில் குவிகின்றன. கண்ணுக்கு மிக அருகில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் தெளிவான பிம்பத்தை விழித்திரையில்  பெற  கண் இணக்கம் அடைகிறது. கிட்டப்பார்வை கொண்ட கண்கள் ஒளி ஆற்றலுக்கு அதிக தூரமாய் இருப்பதால், ஒளியியல் முடிவிலியில் இருக்கும் பொருளின் கூர்மையாக குவிக்கப்படும் பிம்பத்தைப் பெற முடிவதில்லை. கிட்டப்பார்வைக் கண்கள் கண்ணுக்கு அருகில் இருக்கும் பொருளை ஒளியியல் முடிவிலியில் இருக்கும் பொருளைவிடத் தெளிவாக குவியச் செய்யும். மாறாக, தூரப்பார்வை கொண்ட இளம் வயதினர், ஒளியியல் முடிவிலியில் உள்ள பொருளை ஒளி ஆற்றலில் இணக்கத்தை அதிகரிப்பதின் மூலம் தெளிவாகக் குவிக்க முடியும். ஆனால் அவர்களின் இணக்க வீச்சு தூரப்பார்வையின் அளவை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

இணக்கத்துக்கான ஒளியியல் தேவைகள்: இணக்கத்தின் போது படிக வில்லையின் ஒளியியல் திறன் அதிகரிக்கிறது (அதாவது வில்லையின் குவிய தூரம் குறைகிறது). இதன் விளைவாக, கண் குவிதலை தூரத்தில் இருந்து அருகாமைக்கு மாற்றுகிறது, இதனால் அண்மைப் பொருளின் பிம்பம் விழித்திரையில் விழுகிறது. விழித்திறனில் ஏற்படும் டயோப்ட்ரிக் மாற்றம் இணக்கத்தை வரையறுக்கிறது. மேலும் இணக்கம் டயோப்டர் அலகால் அளக்கப்படுகிறது (D).  ஒரு டயோப்டர் என்பது மீட்டரின் தலைகீழ்; ஒளிதிரும்பல் அளவீடு. ஒரு புள்ளி பிம்பத்தை நோக்கி ஒளிக்கதிர்கள் குவிதல் நேர் திரும்பல் எனப்படும்.  ஒளியியல் முடிவிலியில் இருக்கும் ஒரு பொருள் விழிவெண்படலத்தில் சுழி திரும்பலை எதிரமைக்கிறது. வெண்படலமும் படிக வில்லையும் ஒளியை விழித்திரையில் குவிக்க நேர் திரும்பலை சேர்க்கின்றன. ஒளியியல் முடிவிலியில் இருக்கும் ஒரு பொருளில் இருந்து கண்னுக்கு முன் 1.0 மீட்டரில் இருக்கும் ஒரு பொருளுக்கு கண் இணக்கம் அடைந்தால் அது 2 D இணக்கம். இவ்வாறு, இணக்க பதில்வினை என்பது  ஒளியியல் முடிவில் இருக்கும் ஒரு பொருளில் இருந்து ஓர் அண்மைப் பொருளுக்குக் குவிதலை மாற்றுவதற்கு கண் உள்ளாகும் ஒளியியல் திறன் அதிகரிப்பு ஆகும்.

கண்ணின் இணக்கப் பொறியமைப்பில் பிசிர்த் தசை, பிசிர்ப் பொருள், விழிநடுப்படலம், முன்பின் மண்டலம்சார் நார்கள், விழிவில்லை உறை மற்றும் விழிவில்லைகள் அடங்கும்.

வெள்ளெழுத்து வயது சார்ந்தது என்றாலும் உலகெங்கிலும் இதற்கான வயது நிலை வேறுபடுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நிலநடுக்கோட்டுக்கு அருகில் வாழும் மக்களுக்கு வெள்ளெழுத்து விரைவில் ஏற்படுகிறது. இந்தியாவில் 37 வயதில்  வெள்ளெழுத்து ஏற்படுகிறது. இருப்பிடத்தை விட  சுற்றுப்புற வெப்பநிலையே முக்கிய மாறி என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. சுற்றுப்புற வெப்பநிலை அதிகமாக இருந்தால்  வெள்ளெழுத்து விரைவில் ஏற்படும்.

அண்மை இணக்கப் புள்ளி  வாசிப்பதற்கு அல்லது அண்மைப் பணிகளுக்கு ஏற்ப இணக்கம் அடைய கடினமாக அல்லது முடியாமல் இருக்கும் போது வெள்ளெழுத்து ஏற்படுகிறது. இணக்க வீச்சு 5 டயோடர்களுக்கும் (20 செ.மீ.அண்மை இணக்கப் புள்ளிக்கு ஒத்ததாக)  குறைவாக இருக்கும் போது பலருக்கு அண்மைப்பணி கடினமாக இருக்கும்.

வெள்ளெழுத்து ஆரம்பித்துவிட்டால்  அது படிப்படியாக 10-12 ஆண்டுகள் அதிகரித்துப் பின் நிலையாக இருக்கும். 40 வயதின் ஆரம்ப கட்டத்தில் பொதுவாக வெள்ளெழுத்துக்கு +1.00 D வாசிப்புக்கான அதிகரிப்பு தேவைப்படும். 55 வயதில் இதுவே + 2.50 D  க்கு நிகராகும்.

குறிப்புகள்

Agarwal Sunita, Agarwal Athiya, Apple David J, Buratto Lucio, Aliό Jorge L, Pandey Suresh K, Agarwal Amar. Textbook of Ophthalmology Vol 1. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd 2002. P 66- 74.

Nema HV, Nema Nitin. Textbook of Ophthalmology Sixth Edition. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd. 2012. P 49- 52.

Khurana AK. Comprehensive Ophthalmology Sixth Edition. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd. 2015. P 19.

Sihota Ramanjit, Tandon Radhika. Parsons’ Diseases of the Eye Twenty Second Edition. Elsevier 2015. P 83.

Lens AI, Nemeth Sheila Coyne, Ledford Janice K. Ocular Anatomy and Physiology Second Edition. Slack Incorporated 2008. P 162.

Levin Leonard A, Nilsson Siv FE, Hoeve James Ver, Wu Samuel M, Kaufman Paul L, Alm Albert. Adler’s Physiology of the Eye Eleventh Edition. Mosby Elsevier 2011. P 59- 70.

Schachar Ronald A. The Mechanism of Accommodation and Presbyopia. Kugler Publications, Amsterdam, The Netherlands 2012.

Yanoff Myron, Duker Jay S. Ophthalmology Third Edition. Mosby Elsevier 2009. P 1059- 1060.

Yanoff Myron, Duker Jay S. Ophthalmology Third Edition. Mosby Elsevier 2009. P 107- 117.

Grosvenor Theodore. Primary Care Optometry Fifth Edition. Butterworth Heinemann Elsevier 2007. P 19- 20.

Spaeth George L, Danesh-Meyer Helen, Goldberg Ivan, Kampik Anselm. Ophthalmic Surgery: Principles and Practice Fourth Edition. Elsevier Saunders 2012. P 192- 197.

Levin Leonard A, Albert Daniel M. Ocular Disease: Mechanisms and Management. Saunders Elsevier 2010. 

Kanski Jack j, Bowling Brad. Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach Seventh Edition. Elsevier Saunders 2011.

Bowling Brad. Kanski’s Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach Eighth Edition. Elsevier 2016. P 248.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1444-0938.2008.00256.x/full

http://emedicine.medscape.com/article/1219573-overview#a1

Helmholtz von HH. Handbuch der Physiologishen Optik Third Edition Vol 1, Menasha, Wisconsin: The Optical Society of America, 1909.

Schachar RA. Cause and treatment of presbyopia with a method for increasing the amplitude of accommodation. Ann Ophthalmol 1992; 24: 445- 452.

Schachar RA, Huang T, Huang X. Mathematic proof of Schachar’s hypothesis of accommodation. Annals of Ophthalmology 1993; 25(1): 5- 9.

Mukherjee PK. Ophthalmic Assistant. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd. 2013. P 85- 86.

 

எட்டப்பார்வை உள்ளவர்கள் இருப்பில் இருக்கும் தங்கள் இணக்கத்திறனில் ஒரு பகுதியை தொலைவில் குவிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்றனர். இவர்களுக்கு முதிரா வெள்ளெழுத்து இருக்கலாம். குறைந்த அளவிலான கிட்டப்பார்வை இதற்கு மாறாக வெள்ளெழுத்து அறிகுறிகளின் தாமதமான தொடக்கமாக இருக்கக் கூடும்.

பெரும்பாலான  இணக்கக் கோளாறுகள் இருகண் சார்ந்தவை. ஆகவே. ஒரு நோயாளிக்கு எட்டப்பார்வைதெளிவு சீரமைக்கப்பட்டிருந்தால் அண்மை மங்கல் பார்வை இரு கண்களிலும் ஒன்றுபோல் இருக்க வேண்டும். ஒருபக்க இணக்கக் கோளாறு இருந்தால் அது நரம்புட்கருவடி மூன்றாம் நரம்பு, பிசிர் நரம்புமுடிச்சு (அடிஸ் நோய்த்தாக்கம்) அல்லது விளைவாக்கி பிசிர்ப்பொருளையே (மருந்தியல் தசைச்செயலிழப்பு அல்லது இணக்க வாதம்) சார்ந்த்தாக இருக்கும்.

இணக்கக் கோளாறுகள் காட்டும் அறிகுறிகள்:

 • இரு விழி அண்மைப் பார்வை மங்கல்
 • கண்களைப்பு
 • அதிக நேரம் குவியும் போது தலைவலி
 • கொட்டும்வலி
 • நீரொழுகல்
 • வசதியாக வாசிக்கும் தூரம் அதிகரித்தல்
 • களைப்பாக இருக்கும்போது குவிதலில் பிரச்சினை
 • குவிய தூரத்தை மாற்றும் போது மெதுவான பதில்வினை
 • எழுத்துக்களும் வரிகளும் ஓடுதல்

போதுமான வெளிச்சம் இன்மை, மோசமான முரண்நிலை ஆகியவற்றின் போது அறிகுறிகள் தீவிரமாகும். நாள் முடிவில் மிக அதிகமாகும்.

 

 

இளம் கண் வில்லையின் ஒளியியல் திறனில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வர இணக்க அமைப்பை அனுமதிக்கும் ஆற்றலின் நுண்ணிய சமநிலை இழப்பால் வெள்ளெழுத்து ஏற்படுகிறது.

வயது ஆக ஆக கண் இணக்கம் அடைவதற்கு அல்லது தன் குவியத்தை மாற்றிக்கொள்வதற்கான திறன் குறைகிறது.

இணக்கத்திற்கான நரம்பியல் வழித்தடம்:

இணக்கம், குவிதல் மற்றும் பாவைமிகை இறுக்கத்துடன் தொடர்புடையது. இவை இணக்க எதிர்வினை என்ற முச்செயலை உருவாக்குகின்றன.

 இணக்கதிற்கான நரம்பியல் வழித்தடம் எடிஞ்சர்-வெஸ்ட்பாலின் வால் பகுதி அல்லது நடுமூளையில் மூன்றாம் நரம்பு சார்பரிவுணர்வு உட்கருவில் ஒருவேளை தோன்றலாம். இப்பகுதிகள் பெருமூளைப்புறணி மற்றும் முன் நடுமூளைக் கூரையில் இருந்து உள்ளீடுகளைப் பெறுகின்றன. மூன்றாம் நரம்பு உட்கருவில் இருந்துவரும் நார்கள், பின்னர் பிசிர் நரம்பு முடிச்சுக்கு சென்று, அங்கு பிசிர்ப்பொருளுக்குச் செல்லும் சார்பரிவுணர்வு நார்களுடனும் பாவை சுருக்குத்தசையுடனும் இணைகின்றன. பின்னர் குறுகிய பிசிர் நரம்புகள் வழியாக  அவை கண்களின்  உட்தசைகளை அடைகின்றன.

சார்பரிவுணர்வுக் கட்டுப்பாடு என்பது மருத்துவ ரீதியாக மிக முக்கியமானது ஆகும். இருப்பினும், பிசிர்ப் பொருளும் பரிவுணர்வு உள்ளீடுகளைப் பெறுவதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. பரிவுணர்வு செல்தடம் வழியாகவே பெரும்பாலும் இணக்கம் உருவாக்கப்படுவதால், அது மஸ்காரின் ஏற்பி தடுப்பியால் (ஒரு வகையான அசெட்டைல்கோலின் ஏற்பிகள்) வெற்றிகரமாக எதிரிடையாக்கப்படுகிறது. மஸ்காரின் எதிர்ப்பிகளோடு, இணக்க வாதம் எப்போதும் பாவை விரிதலோடு தொடர்புடையதாக உள்ளது.

பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மஸ்காரின் எதிர்ப்பிகள்:

 • டிராப்பிக்காமைட்:  குறுகிய அரை-நிலைப்பைக் கொண்டது என்பதால் இணக்க வாத ஒளி விலகலுக்குப் பயன்படுத்தப்படக் கூடாது.
 • சைக்ளோபெண்டோலேட்: இதற்குப் போதுமான அரை நிலைப்பு இருப்பதால் குழந்தைகளில் கூட இணக்க வாத ஒளிவிலகலுக்குப் பயன்படுத்தபடலாம்.
 • ஹோமாடிராபின்
 • ஸ்கோப்போலேமின் (ஹயோசின்)
 • அட்ரோபைன்

ஹோமாடிராபின், ஸ்கோப்போலேமின் (ஹயோசின்) மற்றும்  அட்ரோபைன் ஆகியவை பொதுவாக மருத்துவ சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தப்படும்.

இணக்கத்தின் பொதுவான அளவுமட்டங்கள் பெரிய அளவில் வேறுபடும். வயதுக்கு ஏற்ப இணக்கத் திறன் குறைகிறது. குழந்தைகளுக்கு இணக்கத் திறன் அதிகம். 35 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு வெள்ளெழுத்து இருப்பது அரிதே.

இணக்கப் பொறிநுட்பம்:

இணக்கப் பொறிநுட்பம் பற்றிய விளக்கத்தை 1855 ஆம் ஆண்டு ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் அளித்தார். இணக்கமற்ற இளம் கண் தொலை நோக்கி குவியும் போது பிசிர் தசை தொய்வுறுகிறது. விழிவில்லை மையத்தைச் சுற்றி நுழைவுற்றிருக்கும் முன் மண்டல நார்களின் மீதான நிலை இழுவிசை, வில்லையை ஒப்பீட்டளவில் தட்டையாக மற்றும் இணக்கமற்ற நிலையில் வைத்திருக்க ஒரு வெளிப்புறம் நோக்கிய இழுவிசையை செலுத்துகிறது. அண்மைக் குவியத்திற்கு, பிசிர்தசை சுருங்கி, பிசிர்ப்பொருளின் உட்புற மேற்பகுதி முன் நகர்ந்து கண்ணின் அச்சை நோக்கிச் செல்லுகிறது. இது பிசிர் தசையின் பின் இணைப்பை இழுத்து  விழிவில்லை மையத்தைச் சுற்றி இருக்கும் அனைத்து மண்டல நார்களின் மீதும் நிலை இழுவிசையை செலுத்துகிறது. விழிவில்லை உறை பின்னர் உட்குவிந்து வில்லை இணக்கம் பெறுவதற்கான விசையை அளிக்கிறது. விழிவில்லையின் முன் பரப்பு வளைவு மற்றும் குறைந்த அளவுக்குப் பின் பரப்பு வளைவு அதிகரிப்பில் இருந்து  விழிவில்லையின் ஒளியியல் திறனில் இருந்து இணக்க அதிகரிப்பு வருகிறது.

இணக்க முயற்சி முடிவடைந்த உடன், பிசிர் தசைகள் தளர்கிறது; மேலும், விழிநடுப்படலத்தின் பின் இணைப்பின் நெகிழ்விசை பிசிர் தசைகளை அதன் தட்டையான இணக்கமற்ற நிலைக்கு மீண்டும்  இழுக்கிறது. பிசிர்ப்பொருளின் மேற்பகுதியின் புறம்நோக்கிய நகர்வு மீண்டும் ஒருமுறை வில்லையின் நடுப்பகுதியைச் சுற்றி இருக்கும் முன்  மண்டல நார்களின் இழுவிசையை கூட்டி உறை வழியாக வில்லையை இழுத்து தட்டையான இணக்கமற்ற வடிவத்துக்குக் கொண்டு வருகிறது.

இணக்க பொறிநுட்பத்தின் மாற்றுக் கொள்கை:

சாச்சார் (1993), வரன்முறையான ஹெல்ம்ஹோல்ட்சின் கொள்கைக்கு முரண்பட்டு, இளம் வயதினரில் இணக்கத்தின் போது மண்டல இழுவிசை அதிகரிக்கிறது என்ற கொள்கையை முன்மொழிந்தார். அடிப்படையான கருதுகோள்களாவன:

 • அண்மை இணக்கத்தின் போது, வில்லையின் நடுப்பகுதி வெளிநோக்கி நகர்ந்து வில்லையின் விட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.
 • வில்லையின் இயற்கையான வளர்ச்சியின் காரணமாக வயதாக ஆக வில்லையின் நடு விட்டம் அதிகரிக்கிறது.
 • இணக்கத்தின் போது வில்லை நடுப்பகுதி வெளிப்புறமாக நகர போதுமான அளவுக்கு இடைவெளியை விடாமல் வில்லை நடுப்பகுதிக்கும் பிசிர்பொருளுக்கும் இடையில் உள்ள தூரம் குறைவதாலேயே வெள்ளெழுத்து ஏற்படுகிறது.

வெள்ளெழுத்தை உருவாக்கும் கண் மாற்றங்கள்

வெள்ளெழுத்தை உருவாக்கும் கண் மாற்றங்கள் மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன:

 • வில்லை மற்றும் வில்லையுறையை அடிப்படையாக்க் கொண்ட கொள்கைகள்: வில்லை மற்றும் வில்லையுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கொள்கைகள், நெகிழ்விசை மாற்றங்கள் மற்றும் வில்லை மற்றும் அதன் பொதியுறையின் இசைவைக் கருத்தில் கொள்ளுகின்றன. வயது ஆக ஆக வில்லையின் மீது தொடர்ந்து வில்லை நார்கள் படிகின்றன. இதனால் வில்லை அடர்த்தியும் விறைப்பும் அடைகிறது. முதிரும் வில்லையின் விறைப்பு அதிகரிப்பதனால் இணக்க தூண்டலுக்கு  ஏற்ப அமைவு ஏற்படாததே இணக்க இழப்புக்கு முக்கிய காரணமாகும். 10 வயதில் 7 செ.மீ.யாக இருக்கும் அணமை இணக்கப் புள்ளி படிப்படையாக குறைந்து 40 வயதில் 20 சி.மீ.யாகாவும் 50 வயதில் 40 செ.மீ.யாகவும் குறைகிறது.
 • மிகைவில்லைக் கொள்கைகள், பிசிர் தசை மற்றும் விழிநடுப்படல மாற்றங்களைக் கருத்தில் கொள்கிறது.
 • வடிவவியல் கொள்கைகள், வில்லையின் மண்டல இணைப்புகளின் வடிவ மாற்றங்களை கருத்தில் கொள்ளுகின்றன.

அண்மைப் பார்வைக் குறைவின் பிற காரணங்கள்:

 • சரிசெய்யப்படாத எட்டப்பார்வையில் தெளிவான தொலைவு பார்வைக்காக அனைத்து இணக்கமும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • பகுதி அல்லது மண்டலம் சார் பரிவுணர்வியல் மருந்துப் பயன்பாடு (உ-ம். அட்ரோபின்)
 • வில்லையின்மை அல்லது போலிவில்லை
 • உட் கண் நரம்பு வாதம்

 

வெள்ளெழுத்தை நேரடியாகவே கண்டறியலாம். நோயாளியின் வயது பெரும் அளவில்  கருதத்தக்கது. நன்கு ஒளியூட்டப்பட்ட தர வரிசையிலான வரிகளை ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவில் இருந்து வாசித்தலின் மூலம் அண்மைப் பார்வையின் அளவையும் பொருத்தமான விலகல் திறனையும் தீர்மானிக்கலாம்.

இணக்க வீச்சைக் கொண்டு இணக்கத்தைத் தீர்மானிக்கலாம்.

ஒருகண் இணக்க வீச்சை கீழ்க்காணும் முறைகளில் அளக்கலாம்:

 • சப்ஜெக்டிவ் புஷ்-அப் முறை: மங்கல் ஆகும் வரை ஓர் இலக்குப் பொருள் (அண்மை எழுத்து அட்டவணைப் போன்ற ஒன்று) கண்ணை நோக்கி கொண்டுவரப்படும். இதுவே அண்மை இணக்கப் புள்ளி. இலக்கு மங்கலாகும் தொலைவின் தலைகீழ்  அளவே டயோப்டரில் இணக்க வீச்சு ஆகும்.
 • பிரின்ஸ் விதி: இதில் ஓர் அளவுகோலோடு + 3 D அண்மை இணக்கம் சேர்க்கப்படுகிறது. விலகல் பிழை அற்ற ஒருவரின் தொலை புள்ளியை 33 செ.மீட்டராக நிர்ணயிக்கிறது. மங்கலாகும் வரை இலக்கு முன்னால் கொண்டு வரப்படுகிறது. + 3 D சேர்க்கையைக் கணக்கில் கொண்டு இத்தொலைவு இணக்க வீச்சின் டயோப்டர்களாக மாற்றப்படுகின்றன.
 • எதிமறைத் திறன் சோதனை வில்லைகள்: ஒரு தொலைவு எழுத்து அட்டவணையும், இணக்கத் தூண்டலுக்காக அதிகரிக்கும் கழித்தல் கோளத் திறன் வில்லைகளும் இச்சோதனையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இணக்கம் கொண்டு நோயாளி மேலும் கழித்தல் வில்லைகளை மேற்கொள்ளாமல் போகும் வரை மேலும் கழித்தல் கோளம் சேர்க்கப்படும். மேற்கொள்ளப்படும் கழித்தல் கோளத் தொகை இணக்க வீச்சைக் குறிக்கிறது.

தானியங்கி விலகல்பிழைமானிகள் கொண்டு கணக்கியல் மற்றும் இயங்கியல் படி இணக்கத்தின்  துல்லியமான புறநிலை அளவீடுகள் செய்யப்படுகின்றன. இயங்கு ஒளிமானிகள் இணக்க பதில்வினையின் ஒரு நிகழ்நேர வரைபட உருக்காட்சியை வழங்குகிறது. நிகழும் நேரத்திற்கு ஏற்ப எவ்வளவு தூரம் இணக்க பதில்வினை வேறுபடும் என்பதையும் இவை குறிப்பிட்டு காட்டும். கண்ணின் இணக்க வீச்சின் உணமை அளவீட்டைப் புறநிலை முறைகள் வழங்கும்.

மஸ்காரின் எதிர்ப்பிகளை (உ-ம். பிலோகார்ப்பின்) வெளிப்புறமாகப் பூசுவதின் மூலமும் இணக்கம் தூண்டப்படக்கூடும். விலகல்மானியைக் கொண்டு உச்ச இணக்க பதில்வினையை அடையும் வரை  இணக்க பதில்வினையை 30-45 நிமிட காலவரையறையில் அளக்க முடியும்.

இணக்க எல்லையை மதிப்பிடல்:

 • இணக்க எல்லை: இணக்கத்தைப் பயன்படுத்தி தெளிவாகப் பார்க்கக் கூடிய தொலைவு எல்லையை இணக்க எல்லை குறிக்கிறது. விலகல் சீர்மைக்கு எந்த சரிசெய்தலும் இன்றி இது கூறப்படுகிறது. 4 D இணக்கத்துடன் A + 2 விலகல் சீர்மையுடையவருக்கு சீர்செய்யப்படாத இணக்க எல்லை முடிவிலியில் இருந்து 50 செ.மீ. வரை இருக்கும். அதே இணக்க வீச்சு  கொண்ட ஒரு கழித்தல் 2 கிட்டப்பார்வையுடையவருக்கு இணக்க எல்லை 50 செ.மீயில் இருந்து 17 செ.மீ.வரை இருக்கும்.

வேறுபடுத்திக் கண்டறிதல்:

வெள்ளெழுத்துக்கான மிகவும் பரவலான காரணம் இணக்க செயலிழப்பு   ஆகும்.

இணக்கக் குறைபாடு உள்ள பிற நிலைகளில் இருந்து வெள்ளெழுத்தை வேறுபடுத்திக் காணவேண்டும்.

 • நரம்புப் பாதைக் காயம்: நடு மூளையின் பரிவுணர்வு உட்கருவில் இருந்து மேல் உட்கரு அமைப்புகளுக்கு அல்லது மூன்றாம் நரம்புக்கு ஏற்படும் காயத்தால் கண் களைப்பு உருவாகக் கூடும்.
 • ஆதி நோய்த்தாக்கம்: இதில் ஒரு கண்ணில் பாவை இயல்பை விட பெரிதாக இருக்கும். பிரகாசமான ஒளியில் மெதுவாக ஒடுங்கும். ஆழ் தசை நார் எதிர்வினைகள் இருக்காது (குறிப்பாக அக்கில்லஸ் தசைநாரில்). இது இணக்க குறைபாட்டோடு தொடர்புடையது.
 • மருந்தியல் பிசிர்த்தசை வாதம்: இது தற்காலிக இணக்க செயலிழப்பை உருவாக்கும்.
 • மண்டலம் சார் மருந்துகள்: இது இணக்கக் குறைவுக்குக் காரணம் ஆகலாம். இந்த மருந்துகள் எதிர்-கோலினெர்ஜிக் பக்க விளைவுகளை உருவாக்கும். ஃபீனோதியோசின்கள் மற்றும் எதிர்-பார்க்கின்சன் மருந்துகள் இதற்கு உதாரணங்கள் ஆகும்.

வெள்ளெழுத்தைப் போலல்லாமல் இணக்க அதிகரிப்பும் அரிதாகக் காணப்படலாம்:

 • ஹார்னர் நோய்த்தாக்கம்: பிசிர்ப் பொருட்களும் பரிவுணர்வு உள்ளிடல்களைப் பெறுகின்றன என்று பல ஆய்வுகள் காட்டி உள்ளன. ஹார்னர் நோய்த்தாக்கம் உள்ள நோயாளிகளின் பாதிக்கப்பட்ட கண்ணில் இணக்க வீச்சு அதிகரித்துள்ளதை பல ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
 • மயோடிக் மருந்துகள்: பிலோகார்ப்பின் போன்றவை அதீத அருகில் உள்ள அண்மைப் புள்ளியை உருவாக்கலாம்.
 • இணக்கப் பிடிப்பு: இணக்கப் பிடிப்பு ஒரு செயல் கோளாறு. தூரப்பார்வை மங்கல், இரட்டைப்பார்வை, கண் உள் திரும்பல், சிறு பாவை மற்றும் ஓர் இயல்பற்ற அண்மைப்புள்ளி இணக்கம் ஆகியவை இதன் இயல்புகள்.

 

மருத்துவக் கண்காணிப்பின் கீழ் நோய்மேலாண்மை செய்யப்பட வேண்டும்.

கண் அமைப்பு தொலைதூரப் பார்வைக்கு சீராக இருக்க விலகல் பிழைகள் சரியாக நீக்கப்பட்டு தொலைப்புள்ளி முடிவிலியில் வைக்கப்பட வேண்டும்.

மருத்துவ சிகிச்சை

இருகுவிய அல்லது வாசிப்புக் கண்ணாடியாகக் கூட்டல் வில்லைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அண்மைப் பார்வைக்கு மிகைத் திருத்தம் செய்யப்படுவதே கூட்டல் கண்ணாடிகள் கொண்டு வாசிப்புக்குச் சேர்க்கையின் பெரும்பாலான பிரச்சினைகள் உண்டாகின்றன.

தொலைப்பார்வை சரிசெய்தல் மற்றும் தகுந்த திறனை அறிய  சோதனை சட்டங்கள் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை நல்ல பலனை அளிக்கும்.

 • கண்ணாடி மூலம் சரிசெய்தல்: அண்மைப் பொருட்களின் மேல் குவிய முடியாத போது வாசிப்பு கண்ணாடிகள், இருகுவியங்கள், அதிகரிக்கும் கண்ணாடிகள் மற்றும் முக்குவியங்கள் கூட கண் சீரமைப்புக்கும் மிகவும் பொதுவான முறைகள் ஆகும். மேலும் இவையே பல்வகை விருப்பத் தேர்வுகள் ஆகும்.
 • தொடு வில்லைகள்: வெள்ளெழுத்துக்குப் பல தொடுவில்லைகள் கிடைக்கின்றன. இவை இருகுவிய அல்லது பன்குவிய தொடுவில்லைகள் ஆகும். இவற்றிற்கு பயனர்களிடம் இருந்து பல்வகையான எதிர்வினைகள் கிடைத்துள்ளன. இன்னொரு மாற்று ஒற்றைப் பார்வை தொடு வில்லைகள் ஆகும். இதில் ஒரு கண்ணின் விலகல் திறன் தொலைவுக்கும் இன்னொன்றும் அண்மைக்கும் குவியும்படியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு கண்னிலும் பிம்பம் தெளிவாக இருந்தாலும் உடன்நிகழ் ஆழ்பார்வை இழப்பு காணப்படும். வயதாகும் போது கண்ணீர் உற்பத்திக் குறைவது தொடுவில்லை பயன்பாட்டின் ஒரு பொதுவான குறைபாடு.

அறுவை சிகிச்சையின் மூலம் வெள்ளெழுத்து மேலாண்மை:

இயற்கையான இணக்கத்தில் இணக்க மற்றும் போலி இணக்கக் கூறுகள் இருக்கும்.  இணக்கத்தை (அதாவது மெய் ஒளியியல் திறன் மாற்றம்) அருகில் உள்ளதைத் தெளிவாகப் பார்க்கும் திறனில் இருந்து வேறுபடுத்திக் காண வேண்டும். இருகுவிய அல்லது பன்குவிய ஆழம் (உ-ம். பயன்படு அண்மைப் பார்வையின் வேறுபடும் விகிதத்தை அளிக்கும்). இத்தகையப் பார்வை போலி-இணக்கம் என அழைக்கப்படும்.

கண்புரை அறுவைக்குப் பின் விழிவில்லைக்குப் பதிலாக பன்குவிய வில்லை சிகிச்சையின் போது பொருத்தப்படுகிறது. விழிவில்லை நல்ல நிலையில் இருந்தால் அதைப் பாதுகாக்கும் வகையில் வெள்ளெழுத்துக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.

 1. போலி இணக்க முறைமைகள்:
 • ஒற்றைப்பார்வை: ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு கண்னை தொலைப்பார்வைக்கும் மறு கண்ணைக் கிட்டப்பார்வைக்கும் கழித்தல் 1 மற்றும் கழித்தல் 2 D இடையில் சீர் செய்வது ஒற்றைப்பார்வை எனப்படும்.  இது வெட்டும் லேசர் அறுவையால் செய்யப்படும். எட்டப்பார்வையில், லேசர் வெப்பவெண்படல அறுவை மூலம் ஒரு கண்ணில் மிகை சரியாக்கலோடு வெண்படலம் ஆழப்படுத்தப்படும். ஒரே நேரத்தில் அண்மை மற்றும் தொலைவு பார்வையைப் பாதிக்காமல் இடைப்பட்ட தொலைவுப் பார்வையை சரி செய்ய இயலாதது ஒற்றைப் பார்வையின் ஒரு குறைபாடு ஆகும்.
 • பன்குவிய வெட்டும் லேசர்:  லாசிக்குடன் (LASIK) கூடிய   பன்குவிய வெண்படல வெட்டல் எட்டப்பார்வை மற்றும் கிட்டப்பார்வைக் கண்களில் தற்போது அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • வெண்படல உட்பதியம்: வெண்படல நுண்ணறுவை மற்றும்  ஃபெம்டோநொடி லேசர் தொழிற்நுட்பங்கள் மூலம் மடல் வெண்படல வெட்டின் சரியான கட்டுப்பாடு கிடைக்கிறது. மீண்டும் முன்னிலை பெறும்திறன் இந்த வெண்படல உட்பதியத்தின் நன்மை. இந்தப் பதியம் சரியான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளப் படாவிட்டால் அல்லது பின்னர் உட்கண் வில்லை மாற்று சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் இப்பதியத்தை அகற்றி வெண்படலத்தின் மூல வடிவை மீண்டும் பெற இயலும்.
 • பன்குவிய உட்கண் வில்லைகள்:
 • விலகல் பன்குவிய உட்கண் வில்லைகள்: விலகல் இருகுவிய அல்லது பன்குவிய உட்கண் வில்லைகளின் ஒளியியல் அமைப்பில் இரண்டு அல்லது அதற்கு அதிகமான வளைய வடிவ கோள மண்டலங்கள் வெவ்வேறு விலகல் திறனோடு உள்ளன. அண்மைப் பகுதி வில்லை ஒளிப்பகுதியின் மையத்தில் அமைந்திருக்கும். இணக்க பாவை மிகை இறுக்கத்தின் போது, அருகில் உள்ள இலக்கை நோக்கும் போது அண்மைப் பகுதியின் பங்கு இருக்கும்; தொலைப் புள்ளிகளைப் பார்க்கும் போது தூரப் பகுதியின் பங்கு அமையும். உட்கண் வில்லையை மையப்படுத்துதல் அல்லது பாவையின் விட்டத்தைப் பொறுத்து இதன் திறன் அமையும்.
 • விலகல் பன்குவிய உட்கண் வில்லைகள்: ஒன்று அண்மைக்கும் இன்னொன்று தொலைவுக்குமாக ஒளியை விலகல் பன்குவிய உட்கண் வில்லைகள் கூறிடுகின்றன. அவற்றிற்கு முன் அல்லது பின் விலகல் சமதளம் ஒருகுவிய வளயத்துடன் உள்வரும் கதிர்களை விலகல் அடையச் செய்வதற்காக உள்ளது. அவை தூர மற்றும் அண்மைப் புள்ளிகளில் குவிக்கப்படுகின்றன. பாவையின் விட்டம் மற்றும் மையப்படுத்தலை இருகுவியம் சார்ந்திருப்பதில்லை.

சில நவீன பன்குவிய உட்கண் வில்லைகள் விலகல் மற்றும் சிதறல் கொள்கைகளின் சேர்க்கையைப் பயன்படுத்துகின்றன.

 1. இணக்க முறைமைகள்:
 • முன் பிசிர் விறைப்பகற்றல் மற்றும் விழிவெளியுறை விரிவாக்கம்: சாச்சார் முன்மொழிந்த இணக்க நுட்பம் பற்றிய மாற்றுக் கொள்கையின் அடிப்படையில் இந்த முறைமை அமைந்துள்ளது. வில்லை நடுவம் வெளிநோக்கி நகர இந்த இடைவெளியை அதிகரிப்பது தருக்க ரீதியாகச் சரியாக உள்ளது போல் தெரிகிறது.
 • இணக்கமளிக்கும் உட்கண் வில்லைகள்: பிசிர் தசையின் நகர்ச்சியைக் கண் டயோப்ட்ரிக் திறனின் இயக்க மாற்றமாக  மாற்றும்படி இணக்கமளிக்கும் உட்கண் வில்லைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இணக்கமளிக்கும் உட்கண் வில்லைகள் பார்வை மாற்றக் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பிசிர் தசையின் தொடு உணர்வுச் சுருக்கம் உட்கண் வில்லைப் பார்வையை முன்னர் நகர்த்தும். இது குறைந்த இணக்க வீச்சுக்கே இடம் அளிக்கிறது.

நோய்முன்கணிப்பு:

கூட்டல் திறன் கண்ணாடிகளே கண் களைப்பு கொண்ட பெரும்பாலான நோயாளிகளின் வாசித்தலுக்கு போதுமானவை. நோயாளிகள் அறுபது வயதை எட்டும் வரை கூட்டல் திறன் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். பின் அது நிலைத்தன்மை அடையும்.

 

 • PUBLISHED DATE : Jul 12, 2018
 • PUBLISHED BY : NHP Admin
 • CREATED / VALIDATED BY : R. Davidson
 • LAST UPDATED ON : Jul 12, 2018

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.